ประชุม KM กอง สน.พร. ครั้งที่ ๑

น.อ.ชัยวัฒน์ วงศ์สุปไทย ผอ.กอง สน.พร. เป็นประธานในการประชุม KM กอง สน.พร. เพื่อหาแนวทางในการจัดทำ KM และมอบหมายงานให้แก่คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) กอง สน.พร. เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย.๒๕๖๓