กอง สน.พร. เข้าร่วมประชุมพิจารณาการพัฒนาโปรแกรมระบบพัสดุของกรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรีหญิง สุพิชชา  แสงโชติ  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมพิจารณาการพัฒนาโปรแกรมระบบพัสดุของกรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ 3 อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น 3 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยมี ว่าที่ ร.อ.จิรพล จันทร์ขจร และ ร.ท.เอก แจ้งสว่าง เข้าร่วมประชุม