กอง สน.พร. และ จนท. ดำเนินการสำรวจและประมาณการพื้นที่สนามกีฬา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.