แผนกซ่อมบำรุงทำการซ่อมและทดสอบทดลองเครื่องนึ่งข้าเชื้อฯ ของ ฉก.นย.ภต.

น.ต.ภัทรชัย ปัญญสุทธิ์  ว่าที่ ร.อ.จิรพล จันทร์ขจร และ จนท. แผนกซ่อมบำรุง กอง สน.พร. ได้ดำเนินการทดสอบทดลองเครื่องนึ่งข้าเชื้อฯ ของ ฉก.นย.ภต. เมื่อ 7 ธ.ค.63