ผู้บังคับบัญชา

นาวาเอก ชัยวัฒน์ วงค์สุปไทย
ผู้อำนวยการ

นาวาเอก สุรินทร์ ปรีชาธรรม
รองผู้อำนวยการ