วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“กองสนับสนุน จะเป็นหน่วยปฏิบัติด้านสายงานช่าง และสายงานบริการ เพื่อสนับสนุน
กรมแพทย์ทหารเรือ ด้วยความมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และโปร่งใส”

พันธกิจ

๑. ให้บริการงานด้านวิศวกรรมโยธา เครื่องกล และไฟฟ้าสนับสนุนภารกิจของกรมแพทย์ทหารเรือ (นขต.พร.)
๒. ให้บริการงานด้านการซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของ พร. (นขต.พร.)
๓. สนับสนุนข้อมูลทางวิศวกรรมโยธา เครื่องกล และไฟฟ้า เพื่อให้การใช้งานระบบสนับสนุนต่าง
ด้านการแพทย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ดำรงสภาพความพร้อมใช้ของเครื่องมือสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสนับสนุนต่างๆ ด้านการแพทย์
ในการปฏิบัติงานของกรมแพทย์ทหารเรือ
๕. ให้บริการด้านการจัดเลี้ยงให้กับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และโรงเรียนนาวิกเวชกิ