บุคลากร

นาวาเอก ชัยวัฒน์ วงค์สุปไทย
ผู้อำนวยการ

นาวาเอก สุรินทร์ ปรีชาธรรม
รองผู้อำนวยการ

นาวาโท รามสมภพ จันทานี
หน.แผนกวิศวกรรมโรงพยาบาล

นาวาตรี ภัทรชัย ปัญญสุทธิ
ทำหน้าที่ หน.ซ่อมบำรุง
สิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์

เรือโท เอก แจ้งสุข
ประจำกอง

ว่าที่ ร.ท.ไพฑูรณ์ จิตตานันท์
หน.หมวดบริการ

นาวาตรี อิทธิพล ตรีรัตนภรณ์
หน.แผนกขนส่ง